دوماه تا ده سالگی

نه سالگیت با تمام فراز و نشیب هاش رو به پایانه

دوماه دیگه  ده سالت میشه و خیلی راه هست هنوز تا بتونی طی کنی

خیلی کارها هست ک باید انجام بدی

خیلی حرفها هست ک باید بزنی

خیلی درد و دلها هست ک باید بنویسی

خیلی غصه ها هست ک باید بخوری

خیلی شادیها مونده تا هنوز حس کنی

دخترکم

عزیز جانم

بدون با تمام سختگیری هایی ک برای تربیتت میکنم عاشقانه دوستت دارم

بدون اگر اخم کردم اگر گاهی ناغافل شیطان افسار خشم را در دست گرفت و من....

ببخش و بدان فقط برای خودت برای خوب تربیت شدنت برای خوب بودن و خوب ماندنت بوده

الحمدلله ک عاشق اهل بیتی 

الحمدلله ک عاشق  خدایی

الحمدلله ک عاشق نمازی 

الحمدلله ک عاشق حجابی

والحمدلله که من تورا دارم....

/ 0 نظر / 45 بازدید